Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn.
U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Percelen behandelen - Via tabel

Raadpleeg hier de toelichting 2017.

 

Nieuwigheden    Naar top

De tabel werd achter de schermen grondig gewijzigd:

 • u zal een reden moeten opgeven indien u een perceel wenst te schrappen. Gebruik de reden splitsen en samenvoegen hier niet, maar gebruik daarvoor de actie splitsen en samenvoegen.
 • elke kolom van de tabel kan u nu sorteren en filteren.
 • de tabel is voorzien van een auto-save functie bij verlaten van de pagina, u hoeft de tabel met andere woorden nooit meer op te slaan! 

Sneltoetsen    Naar top

 • nmaal klikken in een veld: ga naar dit veld
 • dubbelklikken in een veld: uitklaplijst openen. U wil bijvoorbeeld op een perceel aardappelen aangeven, dan dubbelklikt u op een veld en begint 'aard...' te typen, alle mogelijke teelten die 'aard' bevatten verschijnen in de uitklaplijst.
 • pijltjes omhoog en omlaag: omhoog en omlaag bewegen in een kolom
 • pijltjes links en rechts: links en rechts bewegen in een rij
 • shift + tab: u springt een rij lager naar de kolom waar u in de vorige rij gestart was
 • u kan gebruik maken van kopiëren (Ctrl C) en plakken (Ctrl V)

Automatisch bewaren gegevens    Naar top

Bij verlaten van de pagina 'via tabel' zullen alle gewijzigde gegevens automatisch opgeslagen worden. U hoeft de tabel niet manueel op te slaan!

Indien u een ongeldige code invult zal het veld rood kleuren en zal u verplicht worden om dit veld aan te passen.

Op de opmerkingenpagina (via blauwe knop bovenaan de pagina) kan u nakijken welke blokkerende opmerkingen precies moeten opgelost worden.

Met 'Annuleren' () worden alle ingevulde/gewijzigde velden ongedaan gemaakt.

Derogatie en BKM    Naar top

Deze velden zullen steeds aanvinkbaar zijn maar voor percelen waarvoor dit niet in aanmerking komt zal een blokkerende opmerking verschijnen.

Overnamecode    Naar top

A. Overnemer is een natuurlijk persoon:

 • - ECH: overname van het bedrijf van de echtgeno(o)t(e);
 • - BED: overname binnen hetzelfde bedrijf. De percelen worden binnen hetzelfde bedrijf gewisseld van exploitatie. De percelen worden geschrapt in de ene exploitatie en toegevoegd in de andere;
  - FAM: overname binnen rechtstreekse verwantschap;
  - NPE: overname door natuurlijk persoon van een rechtspersoon waarin de natuurlijke persoon de oorspronkelijke overdrager aan de rechtspersoon was;
  - AND: overname van een andere landbouwer.

B. Overnemer is een rechtspersoon en neemt perce(e)l(en) over van een natuurlijk persoon:

 • - RPN: overname waarbij de natuurlijke persoon één van de zaakvoerders, beherende vennoten of bestuurders is;
  - RPF: overname waarbij de echtgeno(o)t(e) van de natuurlijke persoon, zijn afstammelingen of aangenomen kinderen zaakvoerder, beherende vennoot of bestuurder zijn.

C. Er is een wijziging van mandaat van de bestuurders, beherende vennoten of zaakvoerders van de rechtspersoon en het bedrijf heeft percelen met ontheffing van de nulbemesting. Deze percelen met ontheffing moeten geschrapt worden en toegevoegd worden als nieuw perceel met overnamedatum 1 januari 2015 en één van de volgende codes:

 • - VNF: de zaakvoerder, beherende vennoot of bestuurder wordt binnen dezelfde rechtspersoon opgevolgd door zijn echtgeno(o)t(e), zijn afstammelingen of aangenomen kinderen;
  - VNN: de zaakvoerder, beherende vennoot of bestuurder wordt binnen dezelfde rechtspersoon niet opgevolgd door zijn echtgeno(o)t(e), zijn afstammelingen of aangenomen kinderen, maar door een persoon met een andere verwantschap.

D. Overnemer is een rechtspersoon en de overname betreft een andere verwantschap dan de hierboven vermelde mogelijkheden:

 • - BED: overname binnen hetzelfde bedrijf. Binnen het bedrijf wisselen de percelen van exploitatie;
  - AND: overname van een andere landbouwer.

E. De overnemer of overlater is een vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid (VVZRL):

VVA: er wordt een VVZRL gevormd bestaande uit:

 • - de overlatende natuurlijk persoon (NP) + de echtgeno(o)t(e).
  - de overlatende VVZRL + de echtgeno(o)t(e) van één of meerdere leden van de overlatende VVZRL.
  - de overlatende VVZRL - één of meerdere leden van de overlatende VVZRL.
  - combinatie van 2) en 3): één of meerdere leden stappen uit de overlatende VVZRL én de echtgeno(o)t(e) van één of meerdere leden van de overlatende VVZRL stappen in de VVZRL

VVB: er wordt een VVZRL gevormd bestaande uit:

 • - de overlatende natuurlijk persoon (NP) + afstammelingen.
  - de overlatende VVZRL + afstammelingen van één of meerdere leden van de overlatende VVZRL, al dan niet in combinatie met uittredende leden uit de overlatende VVZRL.

AND: er wordt een VVZRL gevormd bestaande uit:

 • - de overlatende VVZRL + geen afstammelingen (neven, nichten, broers, zussen, personen met geen familieverwantschap,...), al dan niet in combinatie met uittredende leden uit de overlatende VVZRL.
  - de overlatende VVZRL + een tweede zoon die niet samen met de eerste zoon toetrad tot de VVZRL, al dan niet in combinatie met uittredende leden uit de overlatende VVZRL. Deze laatste stap moet gemeld worden door de code AND in te vullen in kolom 4.

F. De overlater is een vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid (VVZRL) waarvan minstens één van de leden een rechtspersoon is en minstens één van de leden een natuurlijk persoon is:

 • - VNF: binnen de rechtspersoon, die deel uitmaakt van de VVZRL, wordt de zaakvoerder, beherende vennoot of bestuurder opgevolgd door zijn echtgeno(o)t(e), zijn afstammelingen of aangenomen kinderen.

G. De overnemer is een vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid (VVZRL) waarvan minstens één van de leden een rechtspersoon is en minstens één van de leden een natuurlijk persoon is:

 • - RPN: overname waarbij de natuurlijke persoon van de VVZRL een van de zaakvoerders, beherende vennoten of bestuurders wordt van de rechtspersoon in de VVZRL.
  - RPF: overname waarbij de echtgeno(o)t(e) van de natuurlijke persoon van de VVZRL, zijn afstammelingen of aangenomen kinderen de zaakvoerder, beherende vennoot of bestuurder wordt van de rechtspersoon in de VVZRL.

Voorbeelden: zie "Toelichting Verzamelaanvraag 2016: Voorwaarden en verplichtingen"

H. Overnamecode voor een hertekend perceel:

 • - WZG: wijziging perceel: Dit is de overnamecode wanneer een perceel grafisch wijzigde, werd samengevoegd of werd gesplitst. 

Percelen tussen uw exploitaties verhangen    Naar top

Via de tabel kan u makkelijk percelen van exploitatie verhangen. U moet driemaal klikken in het veld exploitatie om een keuzelijst op te roepen. U kan ook met Copy (Ctrl C) en Paste (Ctrl V) het exploitatienummer wijzigen.