Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn.
U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Percelen behandelen - Via kaart

Raadpleeg hier de toelichting 2017.

 

Betekenis icoontjes bij de kaart    Naar top

Meetlat: om perceelsgrenzen op te meten; een tweede maal klikken op dit icoon doet de meetlat verdwijnen

Een afdruk maken van het zichtbare beeld (via pdf)

Info over een gekozen punt: klik op een specifiek punt op de kaart om alle informatie voor die plaats te bekijken

Links naast de zoekbalk vindt u een 'hamburger'-icoon, u kan hier bijkomende lagen raadplegen waaronder de stratenatlas en de Vlaamse referentielaag blijvend grasland 2016 (=percelen met herinzaaiverplichting als de Vlaamse ratio blijvend grasland met meer dan 5% daalt): oranje gearceerd met bruin-groen icoon: .

Informatie over een gekozen punt     Naar top

Bij het klikken op een willekeurige locatie op de kaart wordt volgende informatie voor een punt of perceel weergegeven:

 • Gelegen in beschermingsgebied: vogelrichtlijngebied, habitatrichtlijngebied, natuurgebied of bosreservaat en uitbreidingszone natuur: specifieke voorwaarden zijn van toepassing;
 • Wordt het perceel beheerd door een natuurbeherende instantie?
 • Gelegen in een beschermingszone bruinrot of bufferzone bacterievuur: om te voorkomen dat deze zich verspreiden, zijn in deze zones specifieke maatregelen van kracht;
 • Informatie over de status blijvend grasland onder de vergroening;
 • Gelegen in focusgebied nitraat;
 • Uitsluiting voor landbouwgebruik: van belang bij overname van een perceel;
 • Jaartal van de achtergrondfoto: als referentie bij het maken van een correcte intekening van de percelen;
 • De ligging van het punt of het perceel: deelgemeente, gemeente, x, y - co÷rdinaten, WGS-co÷rdinaten.

Opgelet, enkel de relevante informatie wordt weergegeven. Voorbeeld: de informatie met betrekking tot de beschermingszone bruinrot zal enkel verschijnen indien het punt/perceel gelegen is in die zone.

U kan de infokader verplaatsen door de linkermuisknop ingedrukt te houden op de balk bovenaan de kader en dan te slepen.

Betekenis van de kleuren van de percelen    Naar top

 • Geselecteerde percelen zijn blauw omrand
 • Eigen percelen zijn geel omrand
 • Geschrapte eigen percelen zijn donkerblauw omrand
 • Percelen van andere landbouwers worden in lichtblauwe kleur getoond: dit is enkel op de kaarten 'Intekenen' en 'Overnemen'
Indien verschillende kleuren overlappen - bijvoorbeeld na samenvoegen van percelen overlapt het nieuw samengevoegde perceel met de oorspronkelijke en nu geschrapte percelen - is de volgorde van de kleuren: blauwe kleur (een geselecteerd perceel) wordt getoond boven gele kleur (een eigen perceel); gele kleur wordt getoond boven donkerblauw (een geschrapt eigen perceel).

Zoekbalk    Naar top

Nieuw dit jaar is dat elke kaart in de verzamelaanvraag een zoekbalk bevat. Via deze zoekbalk kan u navigeren naar een gemeente, deelgemeente, adres, XY- of WGS-co÷rdinaten. In de tooltip wordt weergegeven hoe u deze co÷rdinaten goed moet invullen. Maak steeds gebruik van het vergrootglas naast de zoekbalk om naar de gewenste locatie te navigeren. NIEUW: het is nu ook mogelijk om op het nummer of de naam van een perceel te zoeken.

Welke lagen krijgt u te zien?    Naar top

Volgende lagen worden getoond op de kaart (via kaart):

Landbouw Natuurgebieden
   Landbouwstreken (gele korte streepjeslijn)    Habitatrichtlijngebied (paarse lange streepjeslijn)
   Focusgebieden nitraat 2017 (bruine korte streepjeslijn)   Vogelrichtlijngebied (lichtgroene korte streepjeslijn)
   Hamsterbescherming (PDPOII/III), akkerfauna (PDPOIII), botanisch beheer (PDPOIII), waterkwaliteit (PDPOIII), weidefauna (PDPOIII) en Grauwe Kiekendief (PDPOIII)    VEN-gebied (roze puntjeslijn)
   Weidevogelgebied / Akkervogelgebied (donkergroene korte streepjeslijn)    Percelen in gebruik door natuurbeherende instanties (bruine arcering)
   MAP meetpunt 2017 (maximale nitraatconcentratie > 50 mg nitraat/l)    Ecologisch aandachtsgebied bos (lichtgroene volle lijn)
   MAP meetpunt 2017 (maximale nitraatconcentratie < 50 mg nitraat/l)    Ecologisch kwetsbaar blijvend grasland, enkel GLB beschermd (rode verticale arcering)
   Percelen met mogelijk herinzaaiverplichting (via lagenmenu, oranje gearceerd)    Ecologisch kwetsbaar blijvend grasland, onder natuurwetgeving beschermd (rode    horizontale arcering)
   
Administratieve grenzen Hydrografie
   Deelgemeenten (oranje volle lijn)    Bevaarbare en onbevaarbare waterlopen (bron: Vlaamse Hydrografische Atlas) (blauwe korte streepjeslijn)
   Gemeenten   Niet-subsidiabele waterlopen en -vlakken (bron: Grootschalig Referentie Bestand), bvb. van belang voor de 1 m buffer voor teeltvrije zone (grijze arcering)
   Provincies (enkel zichtbaar wanneer zeer ver uitgezoomd)  
   
Overige  
   Onroerend erfgoed* (gebroken wit)  

 

Wil u meer informatie over de lagen die zichtbaar zijn op de pagna 'intekenen'? Klik dan hier.

Via het lagen icoon (linksboven op de kaart) kan u bijkomend de stratenatlas, de percelenlaag, de boslaag (van belang voor de bepaling van de ecologische aandachtsgebieden stroken subsidiabel areaal langs bosranden met en zonder productie) en de Vlaamse referentiepercelen blijvend grasland 2016 oproepen.

* Bepaalde handelingen op percelen in landbouwgebruik en gelegen binnen een zone met onroerend erfgoed kunnen voor een landbouwer rechtsgevolgen hebben. Deze rechtsgevolgen zijn verankerd in de Onroerend Erfgoedregelgeving en de regelgeving over Ruimtelijke Ordening. In een aantal gevallen hebt u een stedenbouwkundige vergunning nodig, soms enkel een toelating. Mogelijke voorbeelden van handelingen waarvoor een landbouwer rechtstreeks een toelating moet vragen bij het Agentschap Onroerend Erfgoed: het aanplanten of verwijderen van hagen, heggen of boomgaarden; het scheuren van graslanden; diepploegen (in beschermde archeologische sites); enz. De zones met onroerend erfgoed omvatten volgende types: beschermd monument / cultuurhistorisch landschap / stads- of dorpsgezicht / archeologische site, vastgestelde archeologische zone, overgangszone en erfgoedlandschap. Ligt uw perceel in een dergelijke zone en vermoedt u dat u voor de werken die u wil uitvoeren een vergunning of toelating nodig hebt? Neem dan in een zo vroeg mogelijk stadium contact op met het Agentschap Onroerend Erfgoed. De contactgegevens vindt u op https://www.onroerenderfgoed.be/nl//over-ons/contact/

Luchtfoto's, in samenwerking met internetsite in bovenliggend frame Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV)

Stratenplannen: Navstreets Raster, 2007.3 (AGIV-Product)