Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn. U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Percelen behandelen - Via kaart

Snel aan de slag handleiding

Raadpleeg de toelichting 2018 .

Betekenis icoontjes bij de kaart    Naar top

Meetlat: om perceelsgrenzen op te meten; een tweede maal klikken op dit icoon doet de meetlat verdwijnen

Een afdruk maken van het zichtbare beeld (pdf)

Informatie over een gekozen punt: klik op een specifiek punt op de kaart om informatie over deze locatie te raadplegen

Links naast de zoekbalk vindt u een 'hamburger'-icoon, u kan hier onderstaande bijkomende lagen raadplegen:

Lagenkiezer

Informatie over een gekozen punt     Naar top

Bij het klikken op een willekeurige locatie op de kaart verschijnt informatie over de ligging van het punt (deelgemeente, gemeente en co÷rdinaten) en informatie over de ligging van het perceel binnen bepaalde gebieden die van belang zijn voor landbouwkundig gebruik (bijvoorbeeld: vogelrichtlijn- en habitatrichtlijngebied, focusgebied nitraat, ...).

Opgelet, enkel de relevante informatie wordt weergegeven. Voorbeeld: de informatie met betrekking tot de beschermingszone bruinrot zal enkel verschijnen indien het punt/perceel gelegen is in die zone.

U kan de infokader verplaatsen door de linkermuisknop ingedrukt te houden op de balk bovenaan de kader en dan te slepen.

U kan ook al deze informatie raadplegen via de menu onder 'samenvatting - perceelinfo'.

Betekenis van de kleuren van de percelen    Naar top

  • Geselecteerde percelen zijn blauw omrand
  • Eigen percelen zijn geel omrand
  • Geschrapte percelen zijn donkerblauw omrand
  • Percelen van andere landbouwers worden in lichtblauwe kleur getoond: dit is enkel op de kaarten 'Intekenen' en 'Overnemen'
Indien verschillende kleuren overlappen - bijvoorbeeld na samenvoegen van percelen overlapt het nieuw samengevoegde perceel met de oorspronkelijke en nu geschrapte percelen - is de volgorde van de kleuren: blauwe kleur (een geselecteerd perceel) wordt getoond boven gele kleur (een eigen perceel); gele kleur wordt getoond boven donkerblauw (een geschrapt eigen perceel).

Zoekbalk    Naar top

Via de zoekbalk kan u navigeren naar een perceel, gemeente, deelgemeente, adres, XY- of WGS-co÷rdinaten. In de tooltip wordt weergegeven hoe u deze co÷rdinaten goed moet invullen. Maak steeds gebruik van het vergrootglas naast de zoekbalk om naar de gewenste locatie te navigeren.

Legende    Naar top

Volgende lagen worden getoond op de kaart:

Landbouw

Landbouwstreken   Landbouwstreken (gele korte streepjeslijn)

   Focusgebieden nitraat 2018 (bruine korte streepjeslijn)

   Hamsterbescherming (PDPOII/III), akkerfauna (PDPOIII), botanisch beheer (PDPOIII), waterkwaliteit (PDPOIII), weidefauna (PDPOIII) en Grauwe Kiekendief (PDPOIII) (fluogroene lijn)

   Weidevogelgebied / Akkervogelgebied (donkergroene korte streepjeslijn)

   MAP meetpunt 2018 (maximale nitraatconcentratie > 50 mg nitraat/l)

   MAP meetpunt 2018 (maximale nitraatconcentratie < 50 mg nitraat/l)

   Percelen met mogelijk herinzaaiverplichting (via lagenmenu, oranje gearceerd)

   Fosfaatklassen 2018 (zwarte lijn)

Administratieve grenzen

   Deelgemeenten (oranje volle lijn)

   Gemeenten

   Provincies (enkel zichtbaar wanneer zeer ver uitgezoomd)

Natuurgebieden

   Habitatrichtlijngebied (paarse lijn) 

Vogelrichtlijngebied   Vogelrichtlijngebied (lichtgroene korte streepjeslijn)

   VEN-gebied (roze lijn)

Ga naar de pagina 'Samenvatting - perceelsinfo' om te zien welke oppervlakte van het perceel gelegen is in VEN-gebied (Vlaams Ecologisch Netwerk). Of percelen al dan niet in VEN-gebied gelegen zijn, kan enkel worden bepaald aan de hand van de VEN-kaarten op schaal 1/25.000 (zoals definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering), of aan de hand van de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. De weergave van VEN-gebied op de fotoplannen kan aanleiding geven tot interpretatiefouten.

   Percelen in gebruik door natuurbeherende instanties (bruine arcering)

   Ecologisch aandachtsgebied bos (lichtgroene volle lijn)

   Ecologisch kwetsbaar blijvend grasland, enkel GLB beschermd (rode verticale arcering)

   Ecologisch kwetsbaar blijvend grasland, onder natuurwetgeving beschermd (rode    horizontale arcering)

   Ecologisch aandachtsgebied bos (lichtgroene volle lijn)

Waterlopen

   Water - 1m teeltvrij / 5m of 10m mestvrij (lichtblauwe schuine arcering)

   Water - 1m teeltvrij / 5m of 10m mestvrij (lichtblauwe stippellijn)

   Water - 1m teeltvrij (paarse horizontale arcering)

   Water - 1m teeltvrij (paarse streepjeslijn)

Ga naar Nieuw in de verzamelaanvraag voor meer informatie met betrekking tot de nieuwe weergave van de waterlopen.

Overige

   Onroerend erfgoed* (gebroken wit)

   Niet-subsidiabele elementen (grijze arcering diagonaal NW-ZO)

Niet-subsidiabele elementen andere dan water   Niet-subsidiabele elementen andere dan water (bijv. bestrating, huizen, ...) (bron: Grootschalig Referentie Bestand) (grijze arcering diagonaal ZW-NO)

Via de lagenkiezer (linksboven op de kaart) kan u bijkomend de stratenatlas, de perceellaag, de boslaag (van belang voor de bepaling van de ecologische aandachtsgebieden stroken subsidiabel areaal langs bosranden met en zonder productie) en de Vlaamse referentiepercelen blijvend grasland 2018 oproepen.

* Bepaalde handelingen op percelen in landbouwgebruik en gelegen binnen een zone met onroerend erfgoed kunnen voor een landbouwer rechtsgevolgen hebben. Deze rechtsgevolgen zijn verankerd in de Onroerend Erfgoedregelgeving en de regelgeving over Ruimtelijke Ordening. In een aantal gevallen hebt u een stedenbouwkundige vergunning nodig, soms enkel een toelating. Mogelijke voorbeelden van handelingen waarvoor een landbouwer rechtstreeks een toelating moet vragen bij het Agentschap Onroerend Erfgoed: het aanplanten of verwijderen van hagen, heggen of boomgaarden; het scheuren van graslanden; diepploegen (in beschermde archeologische sites); enz. De zones met onroerend erfgoed omvatten volgende types: beschermd monument / cultuurhistorisch landschap / stads- of dorpsgezicht / archeologische site, vastgestelde archeologische zone, overgangszone en erfgoedlandschap. Ligt uw perceel in een dergelijke zone en vermoedt u dat u voor de werken die u wil uitvoeren een vergunning of toelating nodig hebt? Neem dan in een zo vroeg mogelijk stadium contact op met het Agentschap Onroerend Erfgoed. De contactgegevens vindt u op https://www.onroerenderfgoed.be/nl//over-ons/contact/

Luchtfoto's en stratenatlas, in samenwerking met internetsite in bovenliggend frame Agentschap Informatie Vlaanderen (AIV)

Waterlopen, poelen, gebouwen, wegen, spoorwegen en terreinen uit het Grootschalig Referentiebestand (GRB) weergegeven op de verzamelaanvraag:

Het Grootschalig Referentiebestand (GRB) is een objectendatabank aangemaakt door het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) in samenwerking met alle gemeenten in Vlaanderen. Het bevat gedetailleerde objecten zoals bijvoorbeeld gebouwen, wegen, spoorwegen, terreinen (vb. dorpspleinen), waterlopen en poelen. Deze objecten worden gedetailleerd en nauwkeurig opgemeten zodat de gegevens bruikbaar zijn in een grootschalige voorstelling met een schaalbereik tussen 1/250 en 1/5.000.

Het Departement Landbouw en Visserij verwijdert de oppervlakte die deze objecten innemen uit haar landbouwgebruikspercelen. Deze oppervlakte vertegenwoordigt immers niet-landbouwgrond en mag met andere woorden niet tot de subsidiabele landbouwoppervlakte worden gerekend. De uitzondering hierop zijn de poelen die onder de randvoorwaarden vallen. Deze zijn wel subsidiabel.