Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn. U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Samenvatting

Raadpleeg de toelichting 2018.

Alle onderstaande tabellen kunnen worden geŽxporteerd naar Excel.

Alle kolommen van de tabellen zijn voorzien van een sorteer- en filterfunctie.

Druk op filter

Teelten    Naar top

De bovenste tabel geeft de totale oppervlakte van al uw aangegeven teelten op 21 april weer. De onderste tabel geeft de details voor de geselecteerde teelt op perceelsniveau.

Steun    Naar top

U krijgt een overzicht van al uw hoofdbestemmingen en bijkomende bestemmingen - agromilieumaatregelen.

Voor activering van de betalingsrechten - hoofdbestemming 'A' - staat onder de kolom 'Vereiste oppervlakte' de totale som van uw betalingsrechten uitgedrukt in hectare. Het verschil tussen uw aangegeven oppervlakte en de vereiste oppervlakte wordt in de laatste kolom getoond. Bij een negatief verschil staat er in de linkermarge een oranje uitroepteken. Dit betekent dat u nog niet al uw betalingsrechten activeerde.

Uw lopende contracten met contractoppervlakte worden in de kolom 'Vereiste oppervlakte' getoond. Uw lopende contracten zonder contractoppervlakte of uw lopende verbintenissen worden met 'ja' aangegeven.

Voor uw lopende contracten met contractoppervlakte wordt het verschil tussen uw aangegeven en de vereiste oppervlakte in de laatste kolom getoond. Bij een negatief verschil staat er in de linkermarge een oranje uitroepteken. Dit betekent dat u nog niet voldoet aan uw contractoppervlakte.

Hebt u meerdere contracten met verschillende afloopdata voor eenzelfde agromilieumaatregel, dan wordt in de kolom 'Einde contract' een '#' gezet.

Door in de tabel 'Overzicht aangevraagde steun' een bestemming te selecteren, krijgt u onderaan een tabel 'Percelen' met daarin een overzicht van uw percelen met die bestemming.

Bemesting    Naar top

U krijgt een overzicht van alle bestemmingen gespecialiseerde productiemethode, derogatie en BKM. Ook alle percelen in gebruik op 01/01/2018 worden getoond.

Door in de tabel 'Overzicht aangegeven bemestingsinformatie' een bestemming te selecteren, krijgt u onderaan een tabel 'Percelen' met daarin een overzicht van uw percelen met die bestemming.

Perceelinfo    Naar top

Deze tabel bevat alle mogelijke informatie die u nodig hebt om uw perceel op een correcte manier aan te geven. Deze tabel is bijkomend voorzien van een veldkiezer waarmee u kolommen kan verbergen of toevoegen door ze respectievelijk af te vinken of aan te vinken.

Kies voor de optie kolommen

Historiek bedrijf    Naar top

In de tabel 'Historiek aangegeven bedrijfsoppervlakte' kan u voor elke voorgaande campagne nagaan hoeveel oppervlakte u in totaal aangegeven hebt op 21 april. Indien u percelen in het buitenland hebt, zal u dit ook kunnen nagaan.

Gewijzigde percelen    Naar top

Sinds eind vorige campagne kan u onder 'samenvatting' alle perceelwijzigingen (met een oppervlaktewijziging van 0.02 ha) raadplegen die door u of de administratie zijn uitgevoerd. De mogelijk redenen voor een wijziging zijn:

  • Digitale controle
  • Controle ter plaatse
  • Wijziging indiener
  • Aanpassing in vorige campagne
  • Gesplitst (in kolom reden schrapping staat 'SPL')
  • Samengevoegd (in kolom reden schrapping staat 'SMN')

U wordt aan de hand van een informatieve opmerking op de hoogte gesteld van eventuele wijzigingen. Groen gearceerde delen zijn toegevoegd aan het perceel, rood gearceerde delen zijn verwijderd van het perceel. Ook nieuwe en geschrapte percelen worden hier getoond.

Bij de opstart van een eerste aanvraag worden alle wijzigingen getoond ten opzichte van de klaargezette percelen. Bij een wijzigingsaanvraag worden de wijzigingen ten opzichte van de laatst ingediende aanvraag getoond.

Wijzigingen    Naar top

Alle wijzigingen sinds uw eerste indiening worden hier bewaard. Voor elke wijziging wordt de oude en nieuwe waarde, en de datum van indiening getoond.