Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn.
U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Nieuw in de verzamelaanvraag

Raadpleeg hier alle nieuwigheden in de verzamelaanvraag 2017.

 

Enkele praktische wijzigingen aan de elektronische verzamelaanvraag    Naar top

De perceelsinfo is nu uitgebreid consulteerbaar onder 'samenvatting perceelsinfo'.

De inscharingspercelen die werden opgegeven in 2016 met vermelding van campagne 2017 werden gekopieerd naar 2017.

Een perceel dat geheel of gedeeltelijk overlapt met de niet-subsidiabele laag kan toch volledig worden ingetekend door 'Perceel niet intekenbaar?' aan te vinken. De intekening zal vervolgens administratief of ter plaatse worden gecontroleerd door uw buitendienst. Het is niet langer mogelijk om een perceel zonder intekening in te dienen.

De informatie over de aardappelrotatie (aantal jaren dat er reeds aardappelen op het betrokken perceel staan) staat niet meer voorgedrukt op het voorbereidingsformulier. Deze informatie is wel terug te vinden onder 'samenvatting - perceelsinfo'.

De mogelijkheden op het scherm 'overnemen' werden uitgebreid. Op het scherm overnemen kan u volgende acties uitvoeren:

 • overnemen: klik een perceel aan en sla op.

 • naar intekenen: u wil een perceel overnemen en merkt op dat het perceel niet ingetekend is. Gebruik deze knop om het perceel dat u wenste over te nemen in te tekenen.

 • opslaan en intekenen: klik een perceel aan en gebruik deze knop om het overgenomen perceel grafisch aan te passen.

Nieuwe schermen    Naar top

Een aantal schermen ondergingen een wijziging:

 • Op de pagina 'perceelsgegevens' zijn de in te vullen velden overzichtelijker weergegeven. Voor de perceelsinfo is een link naar 'samenvatting perceelsinfo' voorzien.

 • Een tabel met alle perceelsinfo voor alle percelen is beschikbaar onder 'samenvatting', 'perceelsinfo'.

 • Voor perceelsinfo komt er in de loop van 2017 een extra blauwe tegel bij op het startscherm. U zal hier de meeste perceelsinfo kunnen raadplegen zonder dat een verzamelaanvraag moet worden opgestart.

 • De bijlage detailaangifte boomgaarden (deel van landbouwenquête) zal u niet meer terugvinden onder 'bijlagen' maar wordt een apart onderwerp in de menu links van het scherm onder het scherm 'Inscharingen en Waalse percelen'.

Hernieuwde nummeringsprocedure van de percelen    Naar top

Percelen worden vanaf 2017 niet meer genummerd vanaf de hoofdzetel van de hoofdexploitatie en de blijvende teelten. De hoofdexploitatie stond in het midden van het eerste fotoplan. Vanaf 2017 worden percelen zoveel mogelijk grafisch gegroepeerd per fotoplan. Dit maakt het voor u eenvoudiger om de percelen snel terug te vinden. Het eerste fotoplan is het plan met de meeste gekende percelen van uw bedrijf. Hoogstwaarschijnlijk is dit het plan waarop u ook uw hoofdzetel zal terugvinden. De nummering van de percelen start per plan linksboven en loopt door naar rechtsonder volgens het middelpunt van het perceel. Heel waarschijnlijk zal de hoofdzetel dus niet meer perceelnummer 1 zijn. Bijkomend zullen de blijvende teelten ook niet meer bij elkaar staan in de tabel. Nieuwe percelen worden onderaan de tabel toegevoegd. De perceelnummers worden per nieuw perceel oplopend toegekend.

Samen met de nieuwe nummering van de percelen, zullen bij landbouwers met meerdere exploitaties, de percelen niet meer per exploitatie gegroepeerd zijn, maar samen in de tabel worden opgelijst.

Locatie dieren opgeven i.k.v. dierlijke premies    Naar top

Voor de zoogkoeienpremie en de premie voor behoud van lokale rundvee- en schapenrassen moet u de percelen aangeven waar uw dieren grazen. Voor percelen die u zelf in gebruik hebt, geeft u deze aan in de perceelsaangifte. Indien dit andere percelen zijn dan deze die u zelf in gebruik hebt, moet u deze inscharingspercelen vanaf 2016 aangeven via uw verzamelaanvraag onder de rubriek 'Inscharingen & Waalse percelen'. U geeft de locatie (adres) op van de percelen gelegen in Vlaanderen, Wallonië en het buitenland voor zover deze niet in de tabel perceelsaangifte wordt opgenomen en duidt aan voor welke dieren er een premie wordt aangevraagd. In het najaar (voor 31 december 2017) kunnen ook de inscharingspercelen van voorjaar 2018 worden opgegeven en deze zullen dan voorgedrukt staan bij de inscharingspercelen in de verzamelaanvraag van 2018.

Het schrappen van percelen    Naar top

Percelen kunnen in 2017 niet meer worden geschrapt door het vakje 'S?' aan te vinken. U zal een reden moeten aanduiden voor het schrappen. Deze aanpassing werd doorgevoerd zodat de briefwisseling rond 'verdwenen percelen' kan worden beperkt. In de schermen 'per perceel' en 'via kaart' kunt u deze reden invullen in een pop-up die verschijnt na de actie 'schrappen'. In de tabel moet u een reden opgeven om een perceel te kunnen schrappen. De reden van schrapping kan worden opgegeven door een van volgende codes te selecteren:

 • ALB - Andere landbouwer neemt perceel in gebruik

 • GLG - Geen landbouwgrond meer

 • ONB - Onbekend huidig gebruik

 • PGB - Particulier gebruik

 • SMN - Samenvoeging met ander perceel (via de actie 'samenvoegen')

 • SPL - Splitsing van perceel (via de actie 'splitsen')

 • GRA - Grafische wijziging aan het perceel

 • VGI - Vergissing (na toevoegen van een nieuw maar onterecht perceel)

Bij het uitvoeren van de acties 'splitsen' of 'samenvoegen' wordt de reden schrapping automatisch ingevuld.

Zones onroerend erfgoed    Naar top

Bepaalde handelingen op percelen in landbouwgebruik en gelegen binnen een zone met onroerend erfgoed kunnen voor een landbouwer rechtsgevolgen hebben. Deze rechtsgevolgen zijn verankerd in de Onroerend Erfgoedregelgeving en de regelgeving over Ruimtelijke Ordening. In een aantal gevallen hebt u een stedenbouwkundige vergunning nodig, soms enkel een toelating. Mogelijke voorbeelden van handelingen waarvoor een landbouwer rechtstreeks een toelating moet vragen bij het Agentschap Onroerend Erfgoed: het aanplanten of verwijderen van hagen, heggen of boomgaarden; het scheuren van graslanden; diepploegen (in beschermde archeologische sites); enz.

De zones met onroerend erfgoed zijn terug te vinden op het e-loket. Deze zones omvatten volgende types: beschermd monument / cultuurhistorisch landschap / stads- of dorpsgezicht / archeologische site, vastgestelde archeologische zone, overgangszone en erfgoedlandschap. Ligt uw perceel in een dergelijke zone en vermoedt u dat u voor de werken die u wil uitvoeren een vergunning of toelating nodig hebt? Neem dan in een zo vroeg mogelijk stadium contact op met het Agentschap Onroerend Erfgoed.

De contactgegevens vindt u op https://www.onroerenderfgoed.be/nl//over-ons/contact/

Niet-productieve investeringen    Naar top

De landbouwer kan steun aanvragen voor een investering die bijdraagt tot het landschap, een verbeterde biodiversiteit, bodem- of waterkwaliteit, . maar geen enkel economisch voordeel oplevert. De investeringen die door het VLIF worden gesubsidieerd werden in drie NPI-groepen opgedeeld. Alle informatie over de NPI's kan u vinden op http://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-investeringssteun In de verzamelaanvraag geeft u de percelen op waarvoor u een subsidiëring hebt aangevraagd met de bijkomende bestemming 'NE', 'NL' of 'NW' naar gelang het type investering (vermindering erosie, kleine landschapselementen of kleinschalige waterinfrastructuur).

Opgave Bio-controle orgaan    Naar top

Indien u percelen met biologische productiemethode hebt en deze percelen hebt aangemeld voor certificering, moet u opgeven bij welk bio controleorgaan u bent geregistreerd. Dit gebeurt in 2017 niet meer op de indienpagina maar op de pagina 'andere premies' waar ook de aanvraag voor de gedeeltelijke terugbetaling van de controlekosten van de biologische productiemethode wordt aangevraagd. De betalingsaanvraag voor de hectaresteun voor de biologische productiemethode, gebeurt door het opgeven van de bijkomende bestemming 'HOB' en 'HVB' op de perceelsaangifte.

Actievere keuze voor verklaring als GLB-actieve landbouwer    Naar top

Op de indienpagina moet u een verklaring i.v.m. actieve landbouwer aanvullen. Er wordt vanaf 2017 ook nagevraagd of u een activiteit als bestuurder in hoofd- of nevenactiviteit hebt. Deze bepaalt immers mee of u een niet-actieve landbouwer bent. Landbouwers die als niet-actieve landbouwer zijn aangeduid kunnen het tegenbewijs indienen bij de buitendienst. Lees ook de fiche 'Actieve landbouwer' op de webpagina 'Identificatie - Actieve landbouwer'

Tevredenheidsmeter    Naar top

Vanaf 2017 kan u op elke pagina van de verzamelaanvraag feedback geven over de performantie ervan. Dit instrument kan niet gebruikt worden voor dossiergebonden of inhoudelijke problemen. Voor dossiergebonden of inhoudelijke problemen moet u gebruik maken van de mogelijkheden die rechts bovenaan het scherm (in de dropdown-menu onder uw naam) aangeboden worden (mail ons of bel ons).

De tevredenheidsmeter laat u toe om op een eenvoudige manier kenbaar te maken wat u denkt over de performantie/snelheid van een specifieke pagina binnen de verzamelaanvraag. Dit instrument kan u steeds rechts onderaan het scherm terugvinden. Na indienen van de verzamelaanvraag zal u ook de mogelijkheid krijgen om uw mening te geven over de performantie van de gehele bewerking van uw verzamelaanvraag. Indien u het rood gezichtje kiest zal u genoodzaakt worden om een opmerking toe te voegen.