Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn. U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Nieuw in de verzamelaanvraag

Raadpleeg alle nieuwigheden in de toelichting 2018.

Op deze pagina:

Consultatietegel   Naar top

In de loop van het najaar 2018 zal op e-loket een nieuwe consultatietegel verschijnen. Deze tegel zal u de mogelijkheid bieden om anonieme perceelsgegevens te raadplegen zonder dat u daarvoor in de verzamelaanvraag moet. Met andere woorden, iedereen die zich aanmeldt met zijn eID zal deze perceelsgegevens kunnen raadplegen.

Overzichtslijst   Naar top

Consulenten en volmachthouders hebben sinds kort de mogelijkheid om via het vergrootglas te zoeken op dossiers waarbij een incoherentierapport en/of grafische conflicten werd(en) verzonden en waarbij nog een antwoord vereist is. Sinds enige tijd kan u ook de laatste versie raadplegen van de verzamelaanvraag die gekend is bij de administratie. Deze versie is uw laatst ingediende (wijzigings)aanvraag met daarbij de reeds verwerkte resultaten van uitgevoerde terreincontroles en/of administratieve controles op 1 of meerdere van uw ingediende percelen. Welke dossiers komen in de overzichtslijst te staan? Als u minder dan 5 volmachten heeft worden de dossiers van alle campagnes (vanaf 2010) getoond. Als u 5 volmachten of meer hebt dan worden enkel de dossiers van de meest recente campagne getoond.

Na het indienen van een verzamelaanvraag zal u in de overzichtslijst via het pdf-icoontje rechtstreeks de afdruk van uw aanvraag kunnen raadplegen of afdrukken.

Wegklapbaar menu    Naar top

De algemene menu van de verzamelaanvraag is bovenaan en onderaan voorzien van een pijl die u kan gebruiken om de menu dicht en open te klappen. Eens het menu is dichtgeklapt zal u op het menu-icoon moeten klikken om het menu weer open te klappen. Om het menu weer vast te maken zal u de pijl (die nu naar beneden wijst) weer moeten aanklikken. De gebruikersvoorkeuren worden steeds opgeslagen.

Pakketcodes voor VLM Beheerovereenkomsten    Naar top

De perceelsgebonden VLM-beheerovereenkomsten worden op de percelen aangeduid met hun specifieke pakketcodes, zoals bv. 'RB35' voor het pakket 'Onderhoud gemengde grasstrook' en 'KLE34' voor het pakket 'Onderhoud houtkant'. Zo weet u beter welk pakket op welk perceel werd aangegaan. Net zoals de algemenere maatregelcodes die vroeger gebruikt werden (zoals bv 'RB' en 'HKW'), hoeft u deze codes niet zelf aan te geven, maar worden ze zo veel mogelijk vooraf ingevuld op basis van de contractgegevens. Een overzicht van de verschillende codes kan u terugvinden in de fiches 'Vaste beheerovereenkomsten VLM' en 'Gebruikte codes in de verzamelaanvraag'.

Percelen in WalloniŽ en inscharingen    Naar top

Deze pagina werd voor de duidelijkheid opgesplitst in twee aparte pagina's.

Geen 'per perceel'    Naar top

Deze pagina werd verwijderd.

Aanvraag vorig jaar kopiŽren    Naar top

Deze knop is enkel nog beschikbaar op de pagina's 'via tabel' en 'via kaart'. De plaatsing is ook gewijzigd. De knop is nu te vinden bovenaan de tabel.

Tabellen - veldkiezer, filter, sorteren en export naar Excel    Naar top

De kolommen van alle tabellen (met uitzondering van de tabel op de pagina's 'EAG', 'blijvend grasland', 'via kaart' en 'detail boomgaarden') zijn voorzien van een mogelijkheid tot filteren.

kolomfilter

De tabel 'samenvatting - perceelsinfo' is bijkomend voorzien van een veldkiezer waarmee u kolommen kan verbergen of toevoegen door ze respectievelijk af te vinken of aan te vinken.

veldkiezer

Alle tabellen (met uitzondering van de tabel op de pagina's 'via tabel', 'EAG' en 'detail boomgaarden') kunnen geŽxporteerd worden naar Excel.

Perceelnummer vorige campagne    Naar top

Het perceelnummer van de vorige campagne is voorzien als tooltip bij het huidige perceelnummer in de tabel. Op de pagina 'perceelsgegevens' wordt dit opgenomen als een apart veld onder de rubriek 'algemeen', u dient hiervoor wel op 'toon meer' te klikken.

Reden 'niet intekenbaar' en reden schrappen    Naar top

Vanaf 2018 zal u bij het gebruiken van 'niet intekenbaar' verplicht een reden moeten opgeven.

Indien u een perceel wenst te schrappen zal u hiervoor een reden moeten opgeven. Afhankelijk van de reden die u opgeeft zal u gevraagd worden om bijkomende contactgegevens in te vullen (NIEUW in 2018!). Deze aanpassing werd doorgevoerd zodat de briefwisseling rond 'verdwenen percelen' kan worden beperkt. De reden van schrapping kan worden opgegeven door een van volgende codes te selecteren:

 • ALB - Andere landbouwer neemt perceel in gebruik, u wordt gevraagd om via 'perceelsgegevens' bijkomende contactgegevens in te vullen.
 • GLG - Geen landbouwgrond meer, u bent verplicht om een reden aan te geven.
 • ONB - Onbekend huidig gebruik, u wordt gevraagd om via 'perceelsgegevens' bijkomende contactgegevens in te vullen.
 • PGB - Particulier gebruik, u wordt gevraagd om bijkomende contactgegevens in te vullen. Indien contactgegevens ontbreken zal u het formulier 'verklaring op eer' via de bevestigingsmail toegestuurd krijgen. Dit formulier dient u naar uw buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij te sturen.
 • SMN - Samenvoeging met ander perceel (via de actie 'samenvoegen')
 • SPL - Splitsing van perceel (via de actie 'splitsen')
 • GRA - Grafische wijziging aan het perceel
 • VGI - Vergissing (na toevoegen van een nieuw maar onterecht perceel)

Bij het uitvoeren van de acties 'splitsen' of 'samenvoegen' wordt de reden schrapping automatisch ingevuld.

Waterlopen    Naar top

De weergave van de waterlopen in de verzamelaanvraag werd aangepast zodat het voor u duidelijker wordt welke waterlopen in aanmerking komen voor de wetgeving rond afstanden tot waterlopen in het kader van het Mestdecreet/de Nitraatrichtlijn/Decreet Integraal Waterbeleid (DIWB). De waterlopen worden ofwel lichtblauw, ofwel paars weergegeven op de kaarten.

Voor de lichtblauwe waterlopen:

geldt volgende regel:

 • Langs deze waterlopen moet zowel de 1 meter teeltvrije strook als de 5 meter (of 10 meter in VEN-gebied) bemestingsvrije zone gerespecteerd worden

Voor de paarse waterlopen:

geldt volgende regel:

 • Langs deze waterlopen moet enkel de 1 meter teeltvrije strook gerespecteerd worden.

Ter herinnering, de waterlopen worden als polygonen (arcering) of als lijnen weergegeven:

 • Polygonen (objecten met een oppervlakte en breder of gelijk aan 2 meter) zijn niet-subsidiabel en worden uit de landbouwgebruikspercelen geknipt.
 • Lijnen (objecten smaller dan 2 meter) mogen wel in de landbouwgebruikspercelen voorkomen.

Samenvatting - gewijzigde percelen    Naar top

Sinds eind vorige campagne kan u onder 'samenvatting' alle perceelswijzigingen (met een oppervlaktewijziging van 0.02 ha) raadplegen die door u of de administratie zijn uitgevoerd. De mogelijk redenen voor een wijziging zijn:

 • Digitale controle
 • Controle ter plaatse
 • Wijziging indiener
 • Aanpassing in vorige campagne
 • Gesplitst (in kolom reden schrapping staat 'SPL')
 • Samengevoegd (in kolom reden schrapping staat 'SMN')

U wordt aan de hand van een informatieve opmerking op de hoogte gesteld van eventuele wijzigingen. Groen gearceerde delen zijn toegevoegd aan het perceel, rood gearceerde delen zijn verwijderd van het perceel. Ook nieuwe en geschrapte percelen worden hier getoond.

Bij de opstart van een eerste aanvraag worden alle wijzigingen getoond ten opzichte van de klaargezette percelen. Bij een wijzigingsaanvraag worden de wijzigingen ten opzichte van de laatst ingediende aanvraag getoond.

Afdrukken    Naar top

Percelen afdrukken kan nog steeds 'per perceel' of 'gegroepeerd' maar gebeurt nu vanuit ťťnzelfde pagina.

Opmerkingen    Naar top

De weergave van de opmerkingenpagina werd volledig vernieuwd. De rubrieken (aanvraag, vergroening, bemesting, ...) worden standaard opengeklapt weergegeven. Er wordt ook geen onderscheid meer gemaakt tussen administratieve opmerkingen en opmerkingen in verband met grafische overlappingen.

Elke opmerking wordt gevolgd door een code die intern wordt gebruikt en die u kan meegeven aan de infolijn indien u van mening bent dat een bepaalde opmerking niet naar behoren werkt.

Perceelsopmerkingen of opmerkingen in verband met grafische overlappingen kan u steeds uitklappen. Vanuit de tabel die dan verschijnt kan u steeds naar de pagina 'perceelsgegevens' doorklikken waar u het perceel administratief en grafisch kan wijzigen of naar de pagina 'grafische overlappingen' doorklikken om meer informatie met betrekking tot de overlapping te raadplegen.

De opmerkingen worden nu ook getoond op de pagina 'via tabel' na opslaan van de gegevens:

Alle opmerkingen zijn exporteerbaar naar Excel en worden ook nog eens vermeld op de bevestigingsmail bij indienen. Deze opmerkingen zullen dan niet meer opgenomen worden in het incoherentierapport.

Module 'oplossen grafische overlappingen'    Naar top

Vanaf 21 april 2018: u zal via de opmerkingenpagina op een eenvoudige manier uw grafische overlappingen kunnen oplossen via een speciaal ontwikkelde module. Later meer informatie.

Tevredenheidsmeter    Naar top

De tevredenheidsmeter zal enkel verschijnen na het indienen van een (wijzigings-)aanvraag. De tevredenheidsmeter mag niet gebruikt worden voor dossiergebonden of inhoudelijke problemen, hiervoor bestaan de 'mail ons' en de 'bel ons'. Indien u tevreden of matig tevreden bent dient u enkel het groene of oranje gezicht aan te klikken.

Indien u ontevreden bent hebt u 3 keuzes:

 1. U klikt op het rode gezicht en klikt vervolgens op 'doorsturen'.
 2. U klikt op het rode gezicht en selecteert ťťn of meerdere categorieŽn. Daarna klikt u op 'doorsturen'.
 3. U klikt op het rode gezicht, selecteert ťťn of meerdere categorieŽn en geeft bijkomende commentaar om uw selectiekeuze te verduidelijken. Daarna klikt u op 'doorsturen'.

Opmerkingen:

 • U heeft steeds de kans om extra categorieŽn aan te vinken.
 • Als na het invullen van het commentaarvak alle categorieŽn worden ontvinkt, verdwijnt het tekstveld. Vinkt u terug een categorie aan, dan wordt dit veld terug getoond met de oorspronkelijke commentaar.

OPGELET! Voor vragen over uw dossier gebruikt u het overeenkomstig formulier. Opmerkingen die worden ingevuld in de tevredenheidsmeter worden pas na 21 april 2018 bekeken ter evaluatie van de campagne.