Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn.
U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Naar indienen

Hieronder krijgt u praktische informatie met betrekking tot de werking van dit onderdeel van de verzamelaanvraag. Raadpleeg hier de bijbehorende rubriek in de toelichting 2017 voor meer inhoudelijke informatie.

Een verzamelaanvraag indienen    Naar top

 Op het indienscherm vindt u:

 • een totaaloverzicht van uw resterende opmerkingen;
 • een commentaarveld waar u eventueel duiding kunt geven bij uw aangebrachte wijzigingen. Let op, dit is een persoonlijk veld waarmee de administratie geen rekening zal houden. Dit informatieve veld zal zichtbaar worden op uw afdruk en in het overzicht van uw ingediende wijzigingsaanvragen.
 • informatie over de bevestigingsmails die worden verstuurd en de mogelijkheid om de bevestigingsmails van de indiening naar meerdere e-mailadressen te sturen.
 • Bijkomende verklaringen bij het indienen van de verzamelaanvraag:
  • Ik verklaar door de indiening van deze aanvraag GLB-actieve landbouwer te zijn. NIEUW 2017: u bent verplicht om deze verklaring in te vullen.
  • Ik verklaar op de hoogte te zijn van de voorwaarden van het autonoom beheer van land- en tuinbouwbedrijven en ik verklaar deze na te leven.
  • Ik verklaar geen kunstmatige voorwaarden te creren om voordeel te bekomen.
  • Ik verklaar over de periode van 1 januari 2015 tot 31 december 2017 minder dan 15.000 euro horizontale de-minimissteun toegekend gekregen te hebben.
  • U bevestigt dat alle gegevens naar waarheid zijn ingevuld.
   . U verklaart dat u hebt kennisgenomen van de voorwaarden die gelden voor de steunregelingen in kwestie en van de verbintenissen.
   . U verbindt zich ertoe de buitendiensten van het Departement Landbouw en Visserij onmiddellijk, en alleszins vr enige controle of aankondigingervan, op de hoogte te brengen van elke wijziging in de gegevens van uw aangifte.
   . Als de verzamelaanvraag wordt ingediend voor een rechtspersoon, verklaart de indiener op erewoord aangesteld te zijn om de verzamelaanvraag in te dienen in naam van die rechtspersoon.
   . U verklaart op de hoogte te zijn van de voorwaarden van het autonoom beheer van land- en tuinbouwbedrijven en deze na te leven. U verklaart geen kunstmatige voorwaarden te creren om voordeel te bekomen.
   . U erkent dat de aangifte van een perceel in de verzamelaanvraag niet ingeroepen kan worden als bewijs van pacht in het kader van de pachtwetgeving.

   De persoonsgegevens die in de databanken van het Departement Landbouw en Visserij worden bijgehouden, kunnen, mits goedkeuring door de Vlaamse Toezichtscommissie, ondermeer worden doorgestuurd aan derden zoals vermeld op www.vlaanderen.be/landbouw/gegevensuitwisseling.
   De gegevens worden ook doorgestuurd aan het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) die deze gegevens op haar beurt kan doorsturen aan de bevoegde instanties van andere lidstaten van de Europese Unie in naleving van de privacyreglementering (Richtlijn(EG) nr.95/46, Wet van 8 december 1992 en Verordening (EG) nr. 45/2001).
  • Bekendmaking uitbetaalde steun: De lidstaat is volgens verordening (EG) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 art 111 verplicht de uitbetaalde steun van het voorbije begrotingsjaar bekend te maken. Deze verplichting geldt zowel voor natuurlijke als rechtspersonen. De gegevens zullen worden gepubliceerd op de website van Belcotax en moeten twee jaar ter beschikking blijven.

Nadat u heeft ingediend krijgt u de bevestiging dat uw verzamelaanvraag succesvol werd ingediend. U ontvangt meteen ook een bevestigingsmail.

Na indiening komt u terecht in de overzichtslijst waar u de alleen-lezen modus van de verzamelaanvraag kan raadplegen. U zal de alleen-lezen modus van de verzamelaanvraag moeten openen om:

 •  een afdruk te kunnen maken van uw ingediende aanvraag;
 •  de bijlagen bij uw aanvraag te kunnen bekijken: dit zijn bijlagen die u zelf toevoegde aan uw aanvraag of die het systeem automatisch aanmaakte bij het indienen van uw aanvraag:
 • Als van toepassing worden door u opgeladen bijlagen, nieuw aangegane verbintenissen en agromilieuverbintenisinfo onmiddellijk als bijlage aan uw aanvraag toegevoegd.
 • Als van toepassing worden fotoplannen, perceelsinfo en bemestingsprognose in principe na enkele minuten automatisch als bijlage bij uw ingediende aanvraag toegevoegd.

Hoe een ingediende verzamelaanvraag wijzigen?    Naar top

Een ingediende verzamelaanvraag kan u wijzigen:

 • ofwel via de tegel "verzamelaanvraag 2017": klik op de tegel "verzamelaanvraag 2017". U komt in de overzichtslijst terecht waar u voor de betreffende aanvraag via de pijl kunt doorklikken naar de alleen-lezen modus ervan. Eenmaal in de alleen-lezen modus van de verzamelaanvraag klikt u rechts bovenaan het scherm op de knop "wijziging starten".
 • ofwel via de tegel "overzicht aanvragen" en vervolgens "raadpleeg ingediende aanvragen": de werkwijze is identiek aan de werkwijze hierboven beschreven.

Het indienen van een wijzigingsaanvraag verloopt op dezelfde manier als het indienen van een eerste aanvraag.

Elke wijzigingsaanvraag krijgt een indieningstijdstip.

Zolang u een wijzigingsaanvraag niet indient, blijft de voordien ingediende aanvraag gelden.

Na 21 april kunnen ingediende bijlagen niet meer verwijderd worden.

Periodes waarin u wijzigingen kan indienen    Naar top

Meer informatie over de periodes waarin u wijzigingen kan indienen vindt u terug in de onze website.

Controle op een bedrijf    Naar top

De landbouwer die een verzamelaanvraag indient, moet er zich van bewust zijn dat zijn bedrijf of zijn aanvraag kan onderworpen worden aan een controle ter plaatse. Deze controle kan zowel aangekondigd als onaangekondigd gebeuren en heeft tot doel de gegevens uit de verzamelaanvraag te vergelijken met de werkelijke situatie ter plaatsenaleving van alle verbintenissen en verplichtingen na te gaan. De controleagent mag daartoe alle relevante percelen en gebouwen (stallen, loodsen,.) betreden, met uitzondering van het woongedeelte van de landbouwer. Er wordt geprobeerd, door verschillende instanties, om zoveel mogelijk controles samen uit te voeren. Daarnaast kan de controleagent alle documenten opvragen die nuttig worden geacht voor zijn controleopdracht. Het maakt niet uit of dergelijke documenten bij de landbouwer zelf of bij een derde worden opgevraagd.

De landbouwer moet er zich ook van bewust zijn dat bij het verhinderen of weigeren van een controle de steunaanvraag afgewezen kan worden.