Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn.
U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Invullen van perceelsgegevens

Raadpleeg hier de toelichting 2017.

 

Nieuwigheden    Naar top

De in te vullen velden op het scherm 'perceelsgegevens' worden overzichtelijker weergegeven. De perceelsinfo is nu uitgebreid consulteerbaar onder 'samenvatting perceelsinfo'. Maak gebruik van de link rechtsonderaan het sherm om naar de perceelsinfo te navigeren.

Voor perceelsinfo komt er in de loop van 2017 een extra blauwe tegel bij op het startscherm. U zal hier de meeste perceelsinfo kunnen raadplegen zonder dat een verzamelaanvraag moet worden opgestart.

Een perceel dat geheel of gedeeltelijk overlapt met de niet-subsidiabele laag kan toch volledig worden ingetekend door 'Perceel niet intekenbaar?' aan te vinken. De intekening zal vervolgens administratief of ter plaatse worden gecontroleerd door uw buitendienst. Het is niet langer mogelijk om een perceel zonder intekening in te dienen.

Percelen kunnen in 2017 niet meer worden geschrapt door het vakje 'S?' aan te vinken. U zal een reden moeten aanduiden voor het schrappen. Deze aanpassing werd doorgevoerd zodat de briefwisseling rond 'verdwenen percelen' kan worden beperkt. In de schermen 'per perceel' en 'via kaart' kunt u deze reden invullen in een pop-up die verschijnt na de actie 'schrappen'. In de tabel moet u een reden opgeven om een perceel te kunnen schrappen. De reden van schrapping kan worden opgegeven door een van volgende codes te selecteren:

 • ALB - Andere landbouwer neemt perceel in gebruik
  GLG - Geen landbouwgrond meer
  ONB - Onbekend huidig gebruik
  PGB - Particulier gebruik
  SMN - Samenvoeging met ander perceel (via de actie 'samenvoegen')
  SPL - Splitsing van perceel (via de actie 'splitsen')
  GRA - Grafische wijziging aan het perceel
  VGI - Vergissing (na toevoegen van een nieuw maar onterecht perceel)

Bij het uitvoeren van de acties 'splitsen' of 'samenvoegen' wordt de reden schrapping automatisch ingevuld.

Op de pagina 'perceelsgegevens' verschijnt nu ook een kaart. Dit biedt de mogelijkheid om het perceel ook grafisch te behandelen en visualiseren.

Per perceel    Naar top

Selecteer een perceel via kaart of per perceel. Klik op de actie 'invullen' (icoon in de voorlaatste kolom van de tabel). U komt dan terecht op de pagina "perceelsgegevens". Op deze pagina vindt u meer informatie over het perceel en kan u o.a. meer bijkomende bestemmingen toevoegen aan het perceel. Maak uw keuze via de uitklaplijsten voor elk in te vullen veld. U wil bijvoorbeeld op een perceel aardappelen aangeven, dan klikt u op een veld en begint 'aard...' te typen, alle mogelijke teelten die 'aard' bevatten verschijnen in de uitklaplijst:

Bij intikken van tekst in een veld (vb. 'tarwe'), verschijnt automatisch een lijst met alle keuzemogelijkheden die uw tekst bevat.

De velden 'derogatie' en 'BKM' zullen in 2017 steeds aanvinkbaar zijn. Indien percelen hiervoor niet in aanmerking komen (vb. 'stallen en gebouwen') zal er een opmerking verschijnen.

Via tabel    Naar top

Via tabel kan u op een snelle manier de perceelsgegevens invullen of percelen tussen uw exploitaties verhangen. Hier kan u ook op de actie 'invullen' (icoon in de voorlaatste kolom van de tabel) klikken. U komt dan terecht op de pagina "perceelsgegevens". Op deze pagina kan u het perceel meer in detail behandelen.

OPMERKING: de pagina 'via tabel' werd achter de schermen volledig vernieuwd. De werking van de tabel zal dus op een aantal punten verschillen met de werking van de tabel in 2016, zo zal u bijvoorbeeld:

 • driemaal in een veld moeten klikken om een drop-down menu te laten verschijnen;
 • eerst een ander veld moeten selecteren om de 'opslaan'-knop te activeren (enkel ter info want zie hieronder);
 • niet meer moeten opslaan. Bij navigeren naar een andere pagina zullen de gegevens automatisch opgeslaan worden.

Percelen tussen exploitaties verhangen    Naar top

Kies in het veld exploitatie een ander exploitatienummer. Na opslaan verhuist dit perceel automatisch naar de lijst percelen van de andere exploitatie.

Zie ook via tabel om percelen makkelijk tussen uw exploitaties te verhangen.

Extra perceelsinformatie    Naar top

Rechtsonderaan het scherm vindt u een link naar een samenvatting van alle informatie over het perceel. Deze gegevens zijn nuttig bij het invullen van uw perceelsgegevens:

 • Blijvend grasland: status onder randvoorwaarden en vergroening
 • Erosie: erosiegevoeligheid en komt het perceel in aanmerking voor een tijdelijke verlaging van de erosiegevoeligheid
 • Overige statussen: status aardappelen
 • Historiek: gecontroleerd voorgaande jaren, datum omschakeling BIO en aangegeven hoofdteelt voor de laatste 3 jaren
 • Bemestingsinformatie: gelegen in kwetsbaar gebied natuur volgens het Mestdecreet, kwetsbaar gebied natuur met norm 2 GVE/ha/jaar, gebied met bemestingsuitzondering, landbouwstreek, derogatie vorig jaar en klasse indeling fosfaat*
 • Ligging: perceel in beheergebied water, akkervogelgebied en weidevogelgebied
 • Overige info: strategisch grasland mogelijk

* Disclaimer: De gegevens die getoond worden in verband met de fosfaatklasse van een perceel houden enkel rekening met aanvaarde fosfaatanalyses, ingediend tot en met 06/11/2016. Op het Mestbankloket (www.mestbankloket.be) is in deze gevallen een rapport beschikbaar met een overzicht van de ingediende fosfaatanalyses per perceel met de toegekende fosfaatklassen.

Zie Informatie over een gekozen punt voor meer informatie betreffende een bepaald punt op de kaart.

Informatie bij agromilieu- en andere plattelandsmaatregelen    Naar top

Bij het invullen van een bijkomende bestemming (vb. 'VLI') op een perceel verschijnt rechts onderaan op de pagina de belangrijkste informatie over deze maatregel. Een link verwijst u naar een document waarin deze maatregel in meer detail wordt besproken.