Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn.
U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Vergroening - ecologisch aandachtsgebied

Hieronder vindt u informatie met betrekking tot de werking van dit scherm. Raadpleeg hier de bijbehorende rubriek in de toelichting 2017 voor meer inhoudelijke informatie.

 

Hoe werkt deze pagina?    Naar top

Onder de titel van het scherm wordt een tabel weergegeven met volgende gegevens:

  • Uw gangbare oppervlakte subsidiabel bouwland. Dit is alle subsidiabele oppervlakte die u in gebruik heeft in Vlaanderen op de uiterste indieningsdatum van uw verzamelaanvraag (21 april) en waarvan de oppervlakte voor blijvend grasland onder vergroening en blijvende teelten in mindering wordt gebracht. De oppervlakte is de basis voor de berekening van de vereiste minimale oppervlakte ecologisch aandachtsgebied (EAG).
  • Uw aan te leggen oppervlakte ecologisch aandachtsgebied. U moet een areaal dat minstens gelijk is aan 5% van uw subsidiabel areaal bouwland, inrichten als ecologisch aandachtsgebied.
  • Uw geselecteerde oppervlakte ecologisch aandachtsgebied. Dit is de som van de oppervlakten van de door u geselecteerde (= geactiveerde) types EAG's, zie kolom 'EAG (mē)' in de tabel 'overzicht van uw ecologische aandachtsgebieden'.

De tabel 'overzicht van uw ecologische aandachtsgebieden' bevat een lijst van types EAG's die volgens onze huidige beschikbare data mogelijks in aanmerking komen voor het behalen van uw oppervlakte ecologisch aandachtsgebied. Deze lijst van EAG's werd opgebouwd aan de hand van uw perceelsaangifte en bestaande referentielagen (voor bufferstroken, waterlopen en bosranden). Voor elke rij opgenomen in deze tabel wordt grafisch het element weergegeven in de kaart rechts van de tabel.

Opgelet, u dient zelf nog de EAG's aan te vinken om ze te selecteren voor het behalen van uw minimale oppervlakte ecologisch aandachtsgebied. U kunt makkelijk alle EAG's selecteren door het selectievakje in de kolomtitel aan te vinken. Nadat u de gewenste EAG's hebt geselecteerd dient u rechtsboven altijd op het 'opslaan' icoon te klikken .

Wenst u specifieke EAG types, specifieke percelen of bepaalde (grotere) oppervlakten te selecteren, dan kan u makkelijk ordenen, want elke kolom van de tabel 'overzicht van uw ecologische aandachtsgebieden' kunt u sorteren door op de titel van de betreffende kolom te klikken (bv. kolom 'type EAG' alfabetisch sorteren op type).

Wat als de informatie in de tabel niet correct of niet volledig is?    Naar top

Zoals reeds vermeld is de tabel opgebouwd op basis van gegevens uit uw perceelsaangifte en bestaande referentielagen.

In onderstaande tabel wordt aangegeven waar u eventuele foutieve gegevens in de tabel kunt wijzigen.

Bron

Type EAG

Type fout

Hoe aanpassen?

Perceelsaangifte

Braakliggend land

Stikstofbindende gewassen

Groenbedekking

Korte omloophout

Houtkant

Poel

Bomen in groep

Akkerrand

 

Ontbreekt

Aanpassen door aangeven of verwijderen van een perceel of wijziging via "perceelsgegevens" of "via tabel" van:

-       Hoofdteelt: voor braakliggend land, stikstofbindende gewassen, korte omloophout, houtkant, poel, bomen in groep

 

-       Nateelt: voor groenbedekking

 

-       Gespecialiseerde productiemethode (AKR): voor akkerrand  

Onterecht

Afmeting

Grafische intekening aanpassen
via "intekenen"

Referentie-
lagen

Strook langs bos met of zonder productie

Bufferstrook langs waterlopen

Gracht

Ontbreekt

Toevoegen via  (zie hieronder)

Onterecht

Niet activeren en via opgeladen bijlage de fout melden

Afmeting

Niet activeren en nieuw toevoegen via  (zie hieronder)

Boslandbouw (agroforestry)

Beboste gebieden (onder PDPO)

 

Niet activeren en via opgeladen bijlage de fout melden

U kunt zelf bepaalde types ecologisch aandachtsgebied toevoegen aan de lijst door op  te klikken. U dient dan wel zelf de lengte van het EAG-type op te geven. De lengte kan opgemeten worden door de meetlat  te gebruiken. Let wel, om nauwkeurig te kunnen meten is het aangeraden om voldoende in te zoomen. Enkel rijen die u met  toevoegde kunnen worden verwijderd met het 'vuilbak'-icoontje  dat weergegeven wordt naast de rij. Let op, na toevoegen of verwijderen van een EAG dient u rechtsboven altijd op het 'opslaan' icoon te klikken .

Voor iedere geactiveerde EAG dient u er zelf voor te zorgen dat het EAG voldoet aan de opgelegde voorwaarden. Meer informatie over de voorwaarden per type EAG vindt u terug in de fiche 'vergroening - ecologisch aandachtsgebied'.

Wijzigingen met betrekking tot ecologisch aandachtsgebied worden aanvaard tot en met 31 mei.

Welke waterlopen komen in aanmerking voor ecologisch aandachtsgebied?    Naar top

Op het e-loket worden waterlopen op 2 manieren weergegeven:

  • In het kader van het mestdecreet en de randvoorwaarden: de bevaarbare en onbevaarbare waterlopen (categorie 1, 2 en 3) (bron: Vlaamse Hydrografische Atlas). Deze waterlopen worden op de pagina 'percelen behandelen - via kaart' standaard weergegeven als een blauwe streepjeslijn.

  • In het kader van de subsidiabiliteit: de niet-subsidiabele waterlopen (bron: Grootschalig Referentie Bestand). Deze waterlopen zijn niet subsidiabel en mogen bijgevolg niet ingesloten worden in het perceel. Deze waterlopen worden op de intekenschermen standaard blauw gearceerd.

Het is deze laatste categorie van waterwegen die in het kader van de vergroening verder zullen gedifferentieerd worden naar:

  • EAG - grachten: enkel GRB-grachten van minimaal 2 meter en maximaal 6 meter breedte komen in aanmerking als ecologisch aandachtsgebied.
  • EAG - bufferstroken: bufferstroken langs alle GRB-grachten vanaf 2 meter komen in aanmerking als ecologisch aandachtsgebied.

Wanneer kan een type EAG in aanmerking komen?    Naar top

Met uitzondering van percelen met 'korte omloophout' en 'beboste gebieden' komen EAG's enkel in aanmerking als ze op bouwland liggen of, in geval van landschapselementen en bufferstroken, als ze er aan grenzen. In de praktijk is aangrenzend gelijk aan fysisch raken. Let wel: 'EAG's moeten ter beschikking zijn van de landbouwer die ze wenst te selecteren.

Hoe wordt de oppervlakte van de verschillende types in rekening gebracht?    Naar top

Voor de EAG's stroken subsidiabel areaal langs bosranden, bufferstroken langs waterlopen en grachten zijn de lengtematen gekend via de overlap met specifieke gebieden op de fotoplannen. Deze lengtematen moeten worden omgezet in oppervlaktes door ze te vermenigvuldigen met een omzettingsfactor.

Voor de andere types EAG's (braakliggend land, stikstofbindende gewassen, groenbedekking, korte omloophout, houtkanten, poelen, bomen in groep, boslandbouw, beboste gebieden en akkerranden) is de oppervlakte reeds gekend en is het gebruik van een omzettingsfactor dus overbodig.

Om de uiteindelijke oppervlakte te kennen die als ecologisch aandachtsgebied zal meetellen (zie kolom 'EAG (mē)' in de tabel 'Overzicht van uw ecologische aandachtsgebieden'), moet voor elk type EAG ook nog een wegingsfactor toegepast worden. De berekening kan u op het scherm terugvinden bovenaan de kaart. De tabel met de omzettingsfactoren en wegingsfactoren voor elk type EAG is terug te vinden in de fiche 'vergroening - ecologisch aandachtsgebied'.

Welke lagen worden op de kaart getoond?   Naar top

Volgende lagen worden getoond op de kaart:

  Niet-subsidiabele waterlopen en -vlakken (bron: Grootschalig Referentie Bestand) (blauwe arcering)

  Grachten (donkerblauw gevuld)

  Ecologisch aandachtsgebied bos (lichtgroene volle lijn)

Waar vindt u meer informatie?    Naar top

Voor bijkomende informatie richt u zich tot de buitendiensten van het Departement Landbouw en Visserij.

Hier vindt u meer inhoudelijke informatie over vergroening ecologisch aandachtsgebied.

Disclaimer

Deze fiche is door het Vlaams Gewest met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld op basis van de meest actuele beschikbare informatie. Deze fiche heeft een informatief karakter. Bij discussie is enkel de relevante wetgeving bepalend. U mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Het Vlaams Gewest/de Vlaamse Gemeenschap kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die u zou ondervinden door het gebruik van de informatie die in deze fiches is opgenomen.