Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn. U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Vergroening - blijvend grasland

Hieronder vindt u informatie met betrekking tot de werking van dit scherm. Raadpleeg de bijhorende rubriek in de toelichting 2018 voor meer inhoudelijke informatie.

Hoe werkt deze pagina?    Naar top

De tabel (blijvend) grasland onder vergroening bevat volgende kolommen:

  • Perceel (bevat perceelnummer en -naam van de huidige campagne);
  • Aangegeven oppervlakte (ha);
  • Referentie oppervlakte (ha);
  • Hoofdteelt;
  • Bestemmingen (enkel percelen met de hoofdbestemming 'I' of 'A' die door u in gebruik zijn op 21/04/2018 worden opgenomen in deze tabel, ook indien deze percelen een grafische overlapping vertonen met andere percelen);
  • Status blijvend grasland onder vergroening;
  • Ecologisch kwetsbaar blijvend grasland (% overlap met de laag ecologisch kwetsbaar blijvend grasland).

Boven de tabel vindt u de som van de referentie oppervlakten van uw blijvend grasland onder vergroening.

De tabel geeft een overzicht van al uw percelen met een graslandcode en in gebruik op 21/04/2018. De percelen met een status 'BG' worden onder de vergroening beschouwd als blijvend grasland.

De gegevens in dit scherm zijn afhankelijk van de velden die ingevuld worden op de pagina's 'perceelgegevens' en 'via tabel' van de verzamelaanvraag. Met andere woorden, dit scherm kunt u niet aanpassen. U kan enkel de kolommen van deze tabel sorteren door op het kolomhoofd te klikken.

Een overzicht van de aangegeven percelen (blijvend) grasland onder vergroening wordt eveneens weergegeven op de afdruk van de verzamelaanvraag.

Welke percelen komen mogelijks in aanmerking voor een inzaaiverplichting?    Naar top

In het kader van de vergroening is het mogelijk dat er voor bepaalde percelen een inzaaiverplichting geldt (zie fiche 'vergroening - blijvend grasland'). De (gescheurde) percelen blijvend grasland waarop een inzaaiverplichting rust, kan  u oproepen door op 'via kaart' de laag 'Percelen met mogelijk herinzaaiverplichting' te selecteren.

Waar vindt u welke percelen (of delen ervan) beschouwd worden als ecologisch kwetsbaar blijvend grasland?    Naar top

Sommige percelen of delen ervan worden in het kader van de vergroening beschouwd als ecologisch kwetsbaar blijvend grasland. Deze percelen of delen ervan mogen onder geen enkel beding omgezet worden. De informatie met betrekking tot de laag ecologisch kwetsbaar blijvend grasland kan u in de verzamelaanvraag op de pagina "via kaart" via de knop "info over een gekozen punt" raadplegen. Ook in de laatste kolom van de tabel '(blijvend) grasland onder vergroening' kan u steeds nagaan of, en met hoeveel procent, een perceel overlapt met de laag ecologisch kwetsbaar blijvend grasland. NIEUW: ook op de pagina 'samenvatting - perceelinfo' kan u deze informatie raadplegen.

Waar vindt u meer informatie?    Naar top

Voor bijkomende informatie richt u zich tot de buitendiensten van het Departement Landbouw en Visserij.

Lees alvast meer over inhoudelijke informatie over vergroening - blijvend grasland.

Disclaimer

Deze fiche is door het Vlaams Gewest met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld op basis van de meest actuele beschikbare informatie. Deze fiche heeft een informatief karakter. Bij discussie is enkel de relevante wetgeving bepalend. U mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Het Vlaams Gewest/de Vlaamse Gemeenschap kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die u zou ondervinden door het gebruik van de informatie die in deze fiches is opgenomen.