Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn. U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Welke controlerapporten zijn beschikbaar op het e-loket?

Via de tegel Overzicht controlerapporten vindt u een overzicht van de verschillende controles uitgevoerd door de afdeling Inkomenssteun van het Departement Landbouw en Visserij.

Dit betreft de controles op bedrijfstoeslag, agromilieumaatregelen beheerd door het Departement Landbouw en Visserij, groenbedekking, bebossing en primeuraardappelen. Maar ook controles die de afdeling Inkomenssteun uitvoerde in samenwerking met of in opdracht van andere afdelingen of andere overheidsinstanties. Met name controles op de percelen die aangegeven werden voor kwetsbaar gebied water en vergoeding natuur (maatregelen beheerd door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM)), controles op derogatie, die werden aangevraagd bij VLM en bevestigd op de verzamelaanvraag, en de controles op steunmaatregel GMO groenten en fruit van de afdeling Ondernemen en Ontwikkelen worden ook ter beschikking gesteld. De randvoorwaarden en de rundveepremies controles worden niet weergegeven.

U kunt via campagne, datum controle of controletype een controle zoeken door de gegevens in te voeren onder de respectievelijke titel. Voor elke controle kunt u het controlerapport in pdf-formaat raadplegen door op de link Detail te klikken. Dit rapport geeft de resultaten van de uitgevoerde controles weer, met de verklaring van de gebruikte afkortingen en controlevaststellingen. U vindt ook de eventuele bijkomende opmerkingen van de controleagent terug.