Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn. U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Welke aanvragen kan ik indienen via het e-loket?

 • verzamelaanvragen
 • aanvragen voor het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) inclusief PDPO III
 • aanvragen voor agromilieumaatregelen
 • aanvragen in kader van de betalingsrechten
 • aanvragen voor deelname aan de zoogkoeienpremie
 • aanvragen voor de premie voor de productie van vleeskalveren
 • inschrijving boslandbouwsystemen (agroforestry)
 • voor vormingscentra: aanvragen voor subsidie voor naschoolse vorming
 • voor zorgboerderijen: aanmelding, overeenkomst en registraties
 • voor schoolfruit: erkenningsaanvraag, steunaanvraag en de aanvraag voor instappers
 • aanvragen voor invoer- en uitvoercertificaten (AGRIM/AGREX) en voor rechten tot invoer
 • ...

Afhankelijk van de aanvraag, is het al dan niet mogelijk om de aanvraag via het e-loket te wijzigen nadat ze is ingediend.

Voor een aanvraag die wordt ingediend via het e-loket, geldt dezelfde uiterste indieningsdatum als voor de aanvraag die op papier wordt ingediend. Als de uiterste indieningsdatum van een aanvraag verstreken is, en er staat toch nog een aanvraag in behandeling (nog niet ingediend), dan wordt deze aanvraag ontoegankelijk gemaakt of wordt het indienen ervan onmogelijk gemaakt door een blokkerende opmerking.

U kan steeds uw ingediende aanvragen consulteren in het overzicht van uw ingediende aanvragen onder de tegel van de toepassing.