Deze help bevat informatie over het e-loket Landbouw en Visserij. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen met de infolijn. U kan ook een meekijksessie starten Icoon meekijksessie om een medewerker te laten meekijken.

Een overzicht van de tegels

Algemene tegels

Tegels Onderliggende tegels of schermen (afhankelijk van uw rol) Mogelijke acties (afhankelijk van uw rol)
Mijn volmachten en rechten Toelichting -
Gegeven volmachten Volmachten raadplegen en aanpassen
Verkregen volmachten Een nieuwe volmachthouder toekennen aan een organisatie of natuurlijk persoon
Overige rechten Overige rechten consulteren
Mijn bedrijfsgegevens Overzicht agromilieumaatregelen en beheerovereenkomsten Aanvragen consulteren, Overzicht van de lopende maatregelen consulteren
Gegevens van de landbouwer Contactgegevens aanpassen
Gegevens van de onderwijsinstelling (enkel voor een medewerker van een school) Contactgegevens en rekeningnummer van de school aanpassen
Contactgegevens en werknemers (enkel voor de verantwoordelijke of lokale beheerder van een bedrijf) De contactgegevens van het bedrijf wijzigen, Werknemers toevoegen of schrappen
Overzicht van de exploitaties Consulteren
Gegevens van melkquotum, leveringen en rechtstreekse verkoop Consulteren
Overzicht controlerapporten Consulteren
Het aantal weerhouden kalveren raadplegen Consulteren
Het zoogkoeienquotum raadplegen Consulteren
Mijn betalingen Consulteren
Overzicht betalingsrechten Consulteren
Mijn betalingen Afrekeningen Consulteren
Verwittigingsbrieven 15% sanctie randvoorwaarden Consulteren
Sanctieoverzichten randvoorwaarden Consulteren
Overzicht per jaar voor belastingaangifte Consulteren
Overzicht betalingen Consulteren

Tegels voor aanvragen: zichtbaar afhankelijk van uw rol en de periode in het jaar

Tegels (in alfabetische volgorde) Onderliggende tegels of schermen Mogelijke acties (afhankelijk van uw rol)
Agromilieumaatregelen en boslandbouwsystemen (agroforestry) Toelichting -
Nieuwe inschrijving starten en een aanvraag wijzigen -
Overzichten Agromilieumaatregelen, Hectaresteun bio, Boslandbouwsystemen, Beheersovereenkomsten Consulteren
Bemonsteringsaanvragen pootaardappelen - -
Betalingsrechten Een overdracht betalingsrechten indienen, Overzicht dossiers -
Certificaten in- en uitvoer (Agrim-Agrex) Aanvragen certificaat / rechten tot invoer
 • Het overzicht certificaataanvragen consulteren
 • Het overzicht van de aanvragen voor rechten tot invoer consulteren
 • Een nieuwe certificaataanvraag aanmaken
 • Een nieuwe aanvraag voor rechten tot invoer aanmaken
Certificaatafrekeningen Consulteren
Contingent-bewijzen
 • Een nieuw bewijs aanmaken
 • Het overzicht bewijzen - algemeen consulteren
 • Het overzicht bewijzen per contingent consulteren
 • De minimum en maximum aan te vragen hoeveelheid consulteren
Gegevens van de onderwijsinstelling Contactgegevens en werknemers Aanpassen
Mijn betalingen Consulteren
Kratos
 • Adviesportefeuille
 • Adviesaanvragen
 • Nieuwe adviesaanvraag
-
Melkleveringen
 • Maandelijkse gegevens melkleveringen doorgeven
 • Jaarlijkse gegevens melkleveringen doorgeven
 • Overzicht Maandelijkse gegevens melkleveringen
 • Overzicht jaarlijkse gegevens melkleveringen
-
Naschoolse vorming (NAVO3) - -
Overzicht schoolfruit-aanvragen (t.e.m. schooljaar 2016-2017) Overzicht Consulteren
Premie voor de productie van vleeskalveren Een premie voor de productie van vleeskalveren aanvragen
Een aanvraag indienen
Overzicht dossiers Consulteren
Het aantal weerhouden kalveren raadplegen Consulteren
Schoolfruit - schoolmelk (vanaf schooljaar 2017-2018) Overzicht dossiers
Consulteren
Erkenningsaanvraag Een nieuwe aanvraag indienen
Steunaanvraag Een nieuwe aanvraag indienen
Toezicht op plantaardig teeltmateriaal Instandhoudingsmeldingen pootaardappelen
Een aanvraag indienen of wijzigen
Declaratie Teeltmateriaal Een aanvraag indienen of wijzigen
Perceelbemonsteringen Een aanvraag indienen of wijzigen
Partijbemonsteringen Een aanvraag indienen of wijzigen
Teeltinschrijving vermeerdering Een aanvraag indienen of wijzigen
Veldkeuring Consulteren
Registratie oogst Een aanvraag indienen of wijzigen
Verzamelaanvraag Lijst van aanvragen Een aanvraag raadplegen, een aanvraag indienen of wijzigen
Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)
 • Nieuwe aanvragen indienen
 • Dashboard met lopende oproepen
 • Overzicht aanvragen
 • Overzicht Investeringen
-
Waarborgrekeningen Waarborgrekeningen
Waarborgrekeningen consulteren
Waarborgen Waarborgen consulteren
Boekingen Boekingen op een welbepaalde rekening consulteren
Zoogkoeien
 • Een deelnameverklaring Zoogkoeien indienen
 • Een nieuwe overdracht premierechten Zoogkoeien indienen
 • Een aanvraag premierechten Zoogkoeien uit de reserve indienen
 • Het overzicht dossiers raadplegen
 • Het zoogkoeienquotum raadplegen
-
Zorgboerderijen
 • Aanwezigheden
 • Overeenkomsten
 • Aanmeldingen
 • Afrekeningen
-